காதலின் அர்த்தங்கள்

அதன் அர்த்தங்கள் 
புரிந்த பின்புதான்
கவிதைக்கு மரியாதை
அதுவரையில் அது
வெறும் புலம்பல்கள்தான்

என் மனம் உனக்கு
புரிந்த பின்புதான்
காதலுக்கு மரியாதை
அதுவரையில் அது
வெறும் கற்பனைகள்தான்

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.