திக்குவாய் பிரச்சனைகளுக்கு எளிமையான தீர்வுசிலருக்கு திக்குவாய் உண்டாக அல்லது சிலர் பேச சிரமப்பட காரணம் என்ன? திக்கு வாய்க்கு நிரந்தர தீர்வு என்ன?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.