ரெய்கி சின்னம் (Symbol) சோ-கு-ரேய் (Cho-Ku Rei

ரெய்கியில் பல சின்னங்கள் பயன்படுத்தப் பட்டாலும். சோ-கு ரேய் (Cho-Ku Rei) என்ற சின்னம் தான் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சோ-கு ரேய் என்பதை பிரபஞ்ச ஆற்றலே ஒன்று கூடுங்கள் என்று மொழிபெயர்க்கலாம். ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியில் ரெய்கி சின்னங்கள் இல்லாமலேயே நோய்களை குணப்படுத்தலாம் மற்றும் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணலாம். ஆனாலும் ரெய்கி சின்னத்தைப் பற்றி தெரிந்து வைத்துக் கொள்வதும் நல்லது தானே.


சோ-கு ரேய் (Cho-Ku Rei) சின்னம் 1 (உருவாக்க)


சோ-கு ரேய் (Cho-Ku Rei) சின்னம் 2 (குறைக்க)

சின்னங்களை பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்
இந்த சின்னங்களை இரண்டு வகைகளில் பயன்படுத்தலாம். பிரபஞ்ச சக்தியை ஒன்று திரட்ட, அனுப்ப முதல் படத்தில் உள்ளது  போலவும்,பிரபஞ்ச ஆற்றலை வெளியேற்ற மற்றும் குறைக்க இரண்டாவது படத்தில் உள்ளது போலவும் வரையலாம்.

சிகிச்சை செய்பவர் அவரின் இரு உள்ளங்கைகளில் இந்த சின்னத்தை ஆட்காட்டி விரலால் வரைந்துப் பின் இரு உள்ளங்கைகளையும் சிகிச்சைத்  தேவைப்படும் நபரை நோக்கியோ, இடத்தை நோக்கியோ, பொருளை நோக்கியோ காட்டலாம். நெடுந்தூர சிகிச்சைக்கும் சின்னத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

ஆற்றல் குறைபாட்டால் தொந்தரவுகள் உருவாகும் போது முதல் சின்னத்தையும், ஆற்றல் அதிகமாகி தொந்தரவுகள் உருவானால் இரண்டாவது சின்னத்தையும் பயன்படுத்தலாம். இந்த சின்னங்களை வரைய படங்களில் எண்களின் வழிகாட்டுதலின்படி 1 என்ற எண்ணில் தொடங்கி 5 என்ற எண்ணில் முடிய வேண்டும்.

To Top