நாம் திட்டமிடும் விசயங்கள் ஏன் நாம் திட்டமிட்டவாறு, நினைத்தவாறு நடப்பதில்லை?


நாம் திட்டமிடும் விசயங்கள் ஏன் நாம் திட்டமிட்டவாறு நடப்பதில்லை? பல வேளைகளில் வாழ்க்கை ஏன் நாம் நினைத்தவாறு அமைவதில்லை? நம் வாழ்க்கையின் நிகழ்வுகள் எவற்றை வைத்து அமைகின்றன?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.