கோயம்புத்தூர் ரெய்கி வகுப்பின் சிறு பகுதிகள்

டிசம்பர் 12 & 13 கோயம்புத்தூரில் ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பின் சிறு பகுதி.

Holistic Reiki - MSL4 Class Sneak Peek
Date: 12 & 13 Dec 2019
Venue: Aset Institute of Technology, Peelamedu, Coimbatore

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.