தீட்சை வழங்கும் மற்றும் பெறும் வழிமுறைகள்

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியில் தீட்சையை மூன்று கட்டங்களாக பிரிக்கலாம். முதல் கட்டம் “Reiki Practitioner Level 1 ” இரண்டாம் கட்டம் “Reiki Practitioner Level 2” மற்றும் மூன்றாம் கட்டமாக “Reiki Master”.

Reiki Practitioner Level 1 
தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளும் மாணவரும், தீட்சையை வழங்கும் மாஸ்டரும் 20 நிமிடங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும்.

1. 20 நிமிடங்கள் தியானம் செய்த பிறகு.
2. மாஸ்டருக்கு மனதளவில் தீட்சை வழங்கும் நோக்கம் இருக்க வேண்டும்.
3. மாணவருக்கு மனதளவில் தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கம் இருக்க வேண்டும்.
4. மாஸ்டர் மாணவரின் ஆராவை சுத்தம் செய்வார்.
5. மாஸ்டர் மாணவரின் சக்ராக்களை சுத்தம் செய்வார்.
6. மாஸ்டர் மாணவரின் ஆற்றலை சமன்படுத்துவார்.
7. மாஸ்டர் முதல் 5 சக்ராக்களை சரிசெய்து, சக்ராக்களுக்கு ஆற்றலை வழங்குவார்.
8. மாஸ்டர் level 1 ஆற்றலை மாணவருக்கு வழங்குவார்.
9. மாணவருக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் தொடர்பை உண்டாக்குவார்.
10. தீட்சை முழுமை பெற்றது.

Reiki Practitioner Level 2 
இரண்டாம் கட்ட தீட்சையை பெறுவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பாக முதல் கட்ட தீட்சையை பெற்று; மூன்று மாதங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.

தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளும் மாணவரும், தீட்சையை வழங்கும் மாஸ்டரும் 20 நிமிடங்கள் தியானம் செய்ய வேண்டும்.

1. 20 நிமிடங்கள் தியானம் செய்த பிறகு.
2. மாஸ்டருக்கு மனதளவில் தீட்சை வழங்கும் நோக்கம் இருக்க வேண்டும்.
3. மாணவருக்கு மனதளவில் தீட்சை பெற்றுக்கொள்ளும் நோக்கம் இருக்க வேண்டும்.
4. மாஸ்டர் மாணவரின் ஆராவை சுத்தம் செய்வார்.
5. மாஸ்டர் மாணவரின் சக்ராக்களை சுத்தம் செய்வார்.
6. மாஸ்டர் மாணவரின் ஆற்றலை சமன்படுத்துவார்
7. மாஸ்டர் 7 சக்ராக்களையும் சரிசெய்து, சக்ராக்களுக்கு ஆற்றலை வழங்குவார்.
8. மாஸ்டர் level 2 ஆற்றலை மாணவருக்கு வழங்குவார்.
9. மாணவருக்கு பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் தொடர்பை உண்டாக்குவார்.
10. தீட்சை முழுமை பெற்றது.

Reiki Master 
ரெய்கி மாஸ்டர் தீட்சை முதல் இரண்டு தீட்சைகளையும் பெற்று அவற்றை முறையாக பயிற்சி செய்துவரும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும். ரெய்கி மாஸ்டர் தீட்சை என்பது புதிய மாணவர்களுக்கு முதல் இரண்டு கட்ட தீட்சை வழங்கும் அளவுக்கு அறிவும், ஆற்றலும் வழங்கப்படும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.