தியானத்தின் போது கடைபிடிக்க வேண்டியவை

தியானத்திற்கென்று எந்த கட்டுப்பாடுகளும் வழிமுறைகளும் கிடையாது. ஆனால் தியானம் எளிதாகவும் இயல்பாகவும் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில வழிகாட்டுதல்கள்.

1. காலியான வயிற்றில் தியானம் செய்ய வேண்டும்.
2. தரையில் ஆசனமிட்டு அதன் மீது அமர வேண்டும்.
3. மூச்சுப்பயிற்சியை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
4. வசதியாகவும் தளர்வாகவும் அமர வேண்டும்.
5. அமைதியாக அமர வேண்டும்.
6. முதுகெலும்பு நேராக இருக்க வேண்டும்.
7. மூச்சை கவனிக்க வேண்டும்.
8. சிந்தனையை கவனிக்க வேண்டும்.
9. பார்வையாளராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

To Top