தியானத்தின் போது செய்யக் கூடாதவை

1. ஆபரணங்களை அணியக் கூடாது.
2. வெறும் தரையில் அமரக் கூடாது.
3. சாயக்கூடாது.
4. படுக்கக் கூடாது.
5. தியானத்திற்கு 2 மணி நேரத்திற்கு முன்பு சாப்பிட கூடாது.
6. வற்புறுத்தக் கூடாது.
7. பயம், கவலை, துக்கம், குழப்பம் கூடாது.
8. வற்புறுத்தி மூச்சு விடக் கூடாது.
9. சிந்தனை செய்யக் கூடாது.
10. கற்பனை செய்யக் கூடாது.
11. எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தக் கூடாது.

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்துமே வழிகாட்டுதல்கள் தான். உண்மையில் தியானம் என்பது சுயமாக நடக்கும் ஒரு பரிமாற்றம். அதில் நாம் செய்வதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது. உடலின் உள்ளுறுப்புகளை போன்று தியானமும் சுயமாக இயங்கும் இயல்புடையது.

To Top