நடக்கப்போகின்ற, விஷயங்களை எவ்வாறு அறிந்துக்கொள்கிறார்கள்?

நடந்த, நடக்கின்ற, நடக்கப்போகின்ற, விஷயங்களை எவ்வாறு அறிந்துக் கொள்கிறார்கள்?.

இப்போது நடக்கின்ற ஒரு விஷயத்தை விளக்கினால் புத்திக் கூர்மை என்று கூறலாம். பல வருடங்களுக்கு முன்பாக நடந்து முடிந்த ஒரு விஷயத்தை இன்று திடீரென உணர்ந்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால், அதற்குரிய விளக்கம் கூறுகிறார்கள் என்றால் அதை எவ்வாறு விளக்குவது? நடந்து முடிந்தவற்றை எப்படியோ அறிந்துக் கொண்டார்கள் என்றாலும், இன்னும் நடக்காத பல வருடங்கள் கடந்து நடக்கவிருக்கும் ஒரு விஷயத்தை இன்றே முன்னறிவிப்பு செய்கிறார்கள் என்றால் அதை எவ்வாறு விளக்குவது? அந்த விசயங்கள் அவர்களுக்கு எவ்வாறு தெரிந்தது?

அது ஒன்றும் பெரிய வித்தையல்ல, அதுதான் மனதின் ஆற்றல். மனமானது முக்காலத்திலும் பயணிக்கும் ஆற்றலுடையது. மனமானது ஒருநிலையில் நிற்கும்போது, அது தனது கால எல்லைகளை கடந்துவிடுகிறது. ஒருவரின் மனம் ஒருநிலையில் நிற்கும்போது அவர் முக்காலத்திலும் நடந்த விசயங்களை அறிந்துக்கொள்ளும் ஆற்றலை பெறுகிறார். மனம் மட்டும் ஒருநிலை பெற்றுவிட்டால், இந்த உலகத்து உயிர்களும் இயற்கையும் உற்பட இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்துமே அவருக்கு கட்டுப்படும்.

ஒரு சிலருக்கு பிறக்கும்போதே இந்த ஆற்றல் இருந்து பின் மறையும். ஒரு சிலருக்கு பிறந்து சில காலங்களில் உருவாகும். ஒரு சிலருக்கு சில பயிற்சிகளின் மூலமாக சித்திபெறும். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு பிறந்தது முதல் இறுதி வரையில் இருக்கும். இந்த ஆற்றல் தன்னிடம் இருப்பதை சிலர் உணர்வார்கள், சிலர் உணரவே மாட்டார்கள். அனைத்துமே அவர் அவர் கர்ம பலன்களை பொறுத்து அமையும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.