மூச்சுப்பயிற்சி செய்யும் வழிமுறைகள்

1. விரிப்பு, பாய் அல்லது தடிப்பான துணியை விரித்து தரையில் வசதியாக அமரவும்.

2. தரையில் அமர்வது கடினமாக இருந்தால் நாற்காலி அல்லது சோஃபாவில் அமரவும்.

3. முதுகு தண்டை நேராக வைத்துக் கொள்ளவும்.

4. இறுக்கம் இல்லாமல், அமைதியாகவும் தளர்வாகவும் அமரவும்.

5. பயிற்சியை வற்புறுத்தி செய்யக் கூடாது.

பயிற்சி முறைகள் 
1. ஆழமாக மூச்சை இழுத்து, மெதுவாகவும் மென்மையாகவும் வெளியில் விடவும். 3 முறைகள்

2. மூக்கின் வலது துவாரத்தை விரலால் அடைத்துக் கொண்டு இடது துவாரம் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கவும். பின்பு வெளியில் விடவும். 3 முறைகள்

3. மூக்கின் இடது துவாரத்தை விரலால் அடைத்துக் கொண்டு வலது துவாரம் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கவும். பின்பு வெளியில் விடவும். 3 முறைகள்

4. மூக்கின் வலது துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு இடது துவாரம் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கவும். பின்பு இடது துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு. வலது துவாரம் வழியாக மூச்சை விடவும். 3 முறைகள்.

5. மூக்கின் இடது துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு வலது துவாரம் வழியாக மூச்சை உள்ளே இழுக்கவும். பின்பு வலது துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு. இடது துவாரம் வழியாக மூச்சை விடவும். 3 முறைகள்.

6. மூச்சு ஆழமாக உள்ளே இழுத்து. இயன்ற வரை மூச்சை உள்ளே அடக்கவும். பின்பு மெதுவாக வெளியில் விடவும். 3 முறைகள்

7. இப்போது தியானத்தை தொடங்கவும்.


To Top