Acupuncture Meridians and Points: Intro speech


அக்குபங்சர் சிகிச்சைக்கு பயன்படும் உடல் முழுவதும் அமைந்துள்ள மூலகப் புள்ளிகளின் அமைவிடங்கள் அக்கு ஹீலர். போஸ் கே. முகமது மீரா அவர்களால் விளக்கப்படுகிறது.
To Top