உயர் வள்ளுவம் - 34 - புறங்கூறாமை-2 (Puranguraamai-2)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.
To Top