(தொடாமல் சிகிச்சை அளிக்கும் உதாரணம்) 

(தொட்டு சிகிச்சை அளிக்கும் உதாரணம்)