பிரபஞ்ச ஆற்றலை உணரும் வழிமுறைகள்

பிரபஞ்ச ஆற்றலை நம்புகிறோமோ இல்லையோ, அது எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருந்து தன் வேலைகளை மிக சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கிறது. நம் உடலின் பிரபஞ்ச ஆற்றலை உணர சில எளிய வழிமுறைகள்.

வழிமுறை1
1. இரு உள்ளங்கைகளையும் தேய்த்து கொள்ளுங்கள்.
2. பின், இரு உள்ளங்கைகளையும் நேர் எதிரே பார்த்தால் போல் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். தொட வேண்டாம்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கைகளில் ஆற்றல் உருவாவதை உணரலாம்.
4. ஆற்றலை உணர முடியாவிட்டால், கைகளை சற்று அசைத்து கொடுங்கள்.

வழிமுறை 2
1. கை தட்டுவதைப் போன்று, இரு கைகளையும் தட்டி.
2. பின், இரு உள்ளங்கைகளையும் அருகில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். தொட வேண்டாம்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கைகளில் ஆற்றல் உருவாவதை உணரலாம்.
4. ஆற்றலை உணர முடியாவிட்டால், கைகளை சற்று அசைத்து கொடுங்கள்.

வழிமுறை 3
1. உள்ளங்கைகளை உரசி.
2. பின், இரு கைகளையும் தொடைகளின் மீது, உள்ளங்கைகள் மேலே பார்ப்பதைப் போன்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கைகளில் ஆற்றல் உருவாவதை உணரலாம்.

வழிமுறை 4
1. கைகளை தேய்த்து.
2. வலது கையை ஏதாவது ஒரு பொருளின் மேல் காட்டுங்கள். தொட வேண்டாம்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கையில் அந்த பொருளின் ஆற்றலை உணரலாம்.
4. ஆற்றலை உணர முடியாவிட்டால், கைகளை சற்று அசைத்து கொடுங்கள், அல்லது அருகிலோ தூரமோ கொண்டு செல்லுங்கள்.

வழிமுறை 5
1. சிறிது நேரம் அமைதியாக மூச்சை கவனித்து விட்டு.
2. வலது கையை ஏதாவது ஒரு பொருளின் மேல் காட்டுங்கள். தொட வேண்டாம்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கையில் அந்த பொருளின் ஆற்றலை உணரலாம்.
4. ஆற்றலை உணர முடியாவிட்டால், கைகளை சற்று அசைத்து கொடுங்கள், அல்லது அருகிலோ தூரமாகவோ கொண்டு செல்லுங்கள்.

வழிமுறை 6
1. சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்துவிட்டு
2. உங்கள் உள்ளங்கையை சூரியன், நில, கடல், நெருப்பு, விலங்குகள், மனிதர்கள் போன்ற ஏதாவது ஒரு படத்தின் மீது காட்டுங்கள்.
3. சற்று நேரத்தில் உள்ளங்கையில் அந்த படத்தின் ஆற்றலை உணரலாம்.

ஆற்றலை உஷ்ணமாகவோ, குளிர்ச்சியாகவோ, அரிப்பாகவோ, அதிர்வாகவோ, துடிப்பாகவோ, மற்ற வழிகளிலும் உணரலாம். ஆற்றலின் உணர்வுகள் ஒவ்வொரு நபருக்கும் மாறுபடலாம். எந்த வகையிலும் உங்களால் ஆற்றலை உணர முடியவில்லை என்றால் சற்று நேரம் அமைதியாக அமர்ந்து மூச்சை கவனியுங்கள். அல்லது தியானம் செய்யுங்கள். முதல் முயற்சியில் ஆற்றலை உணர முடியாவிட்டால் கவலை கொள்ள வேண்டாம். பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு நிச்சயமாக உங்களால் ஆற்றலை உணர முடியும்.


To Top