இல்லை என்று - நீ
சொன்ன வார்த்தை
இன்னும் என் காதில்
ஒலித்துக் கொண்டே
இருக்கிறது

என் காதலை நீ
இல்லையென்று சொன்னது
வேதனைதான்
அதிலும் வேதனை

பைக்கில் டூர்
இருட்டுக்கடை அல்வா
சில்லென ஜிகர்தண்டா
ஆரியபவன் லஞ்ச்

அப்படியே
கைமாத்தாக வாங்கிய
3000 ஓவாவையும்
சேர்த்தே

இல்லையென்று
சொன்னது தான்