குழந்தை பிறந்த பிறகு வயிற்றில் சுருக்கம் மற்றும் தழும்புகள் விழாமல் இருக்க ஒரு மருத்துவ குறிப்பு


To Top