இந்த உலகில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனது  தேவைகளை ஆசைப்பட, அடைய, அனுபவிக்க உரிமையுண்டு. ஆனால் அதற்குரிய உழைப்பும் முயற்சியும் இருக்க வேண்டும்.