✔விதி என்பது என்ன?
✔விதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
✔விதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம்