வாழ்க்கையில் புதிய பிரச்சனைகள் உருவாகாமல் தவிர்ப்பது எப்படி?

எந்த ஒரு செயலை செய்யத் தொடங்கும் முன்பும், அந்தச் செயல் விளைவிக்கக் கூடிய விளைவுகளை முதலில் ஆராய வேண்டும். எதிர்காலத்தில் அந்தச் செயல் விளைவிக்கக் கூடிய நன்மைகளையும் தீமைகளையும் பிரச்சனைகளையும் குழப்பங்களையும் முன்கூட்டியே சிந்தித்து, திட்டமிட்டு செயல்பட்டால். எந்த புதிய பிரச்சனையும் வாழ்க்கையில் உருவாகாது.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.