அல்சர் என்பது வயிற்றிலும் குடலிலும் உருவாகும் புண்ணாகும்.