ரெய்கி பயிற்சிகள்
ஆற்றலை அனுப்புதல்
ஆற்றலை உணர்தல்