கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

Reiki Tamil Class #6 - Universe - பிரபஞ்சம்


✔️பிரபஞ்சம் என்றால் என்ன?
✔️அது எவ்வாறு அமையப் பட்டிருக்கிறது?
✔️மனிதனுக்கும் பிரபஞ்சத்திற்கும் என்ன தொடர்பு?
✔️பிரபஞ்சம் எவ்வாறு மனிதனுடன் பேசும்?
✔️பிரபஞ்சத்தின் வழிகாட்டுதல்கள் எவ்வாறு இருக்கும்?
« PREV
NEXT »

No comments