✔ கர்மா என்பது என்ன?
✔ பாவ புண்ணியம் என்பது என்ன?
✔ கர்மா எவ்வாறு செயல்படுகிறது?