புதியவை
latest

புயல் கடந்த பாதை

தென்னமர தோப்புக்குள்ளே
நீ வந்து போனது தான்
புயல்வீசக் காரணமோ
மரம்சாயக் காரணமோ

தென்னை மரங்கள்
சாயக்கண்டு
கஜா மீது
பலி சொன்னோம்

உன் பாதம் தீண்டிவிட
ஆசையாய் பணிந்திருக்கும்
முறிந்ததையும் மறந்துவிட்டு
நீ நடந்த பாதைகளின்
வாசனையை நுகர்ந்திருக்கும்

உன்னழகை கண்டுவிட்டால்
உன் பாதம் பட்டுவிட்டால்
ஆலமும் சாய்ந்துவிடும்
பாவம் தென்னை என்ன செய்யும்


« PREV
NEXT »