பரம்பரை நோய்கள் எதனால் உருவாகின்றன?

பரம்பரை நோய்கள் என்றெல்லாம் குறிப்பாக எந்த நோய்களும் கிடையாது. நோய்கள் என்பவை உடலில் சேரும் கழிவுகளினாலும், தவறான வாழ்க்கை முறைகளினாலும் உருவாகின்றன.

பெற்றோர்களின் தவறான உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளை பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுப்பதனாலும், அவற்றைப் பிள்ளைகள் பின்பற்றுவதனாலும், பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் ஒரே வகையான நோய்கள் உருவாகின்றன. பெற்றோர்களின் உணவு மற்றும் வாழ்க்கை முறைகளைப் பின்பற்றாத பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களின் நோய்கள் உருவாக வாய்ப்பில்லை.

உடல் இடும் கட்டளைகளை மட்டும் பின்பற்றி வாழும் பிள்ளைகளுக்கு பரம்பரையாக எந்த நோய்களும் உருவாக வாய்ப்பில்லை.

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.