மனிதர்களின் உண்மையான குரு யார்?

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனது மனமே அவனின் தனிப்பட்ட குருவாகும். மனம் 24 மணி நேரமும் அவனுடனே இருந்து, அவனை கவனிப்பதனால், மனதுக்கு மட்டும்தான் அந்த மனிதனுக்கு எது தேவை என்பதும் எது தேவையில்லை என்பதும், அவனால் எவ்வாறு செயல்பட முடியும் முடியாது என்பதும் தெரியும்.

ஆழ்மனமே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சிறந்த குருவும் வழிகாட்டியும் ஆகும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.