கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்

மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன?✔ வாழ்க்கை என்றால் என்ன?
✔ ஏன் மனித பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம்?
✔ வாழ்க்கையில் உறவுகள் எதற்காக?
✔ வாழ்க்கையில் இன்பங்களும் துன்பங்களும் ஏன் மாறி மாறி வருகின்றன?
« PREV
NEXT »