மனித ஆன்மாக்களின் பூர்வீகம் எது?

மனிதர்களின் ஆன்மா இந்த பூமியை சார்ந்தது அல்ல. பிற கிரகங்களிலிருந்து ஆன்மாக்கள் பயிற்சிக்காக இந்த பூமியில் பிறப்பெடுக்கின்றன. பயிற்சி முடிந்து மீண்டும் சொந்த கிரகத்துக்கு திரும்புவதை தமிழர்கள் வீடு பேறு அடைதல் என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.

To Top