மனதினால் ஆண்மை கோளாறுகள் உண்டாகுமா?


மனமானது தனது அமைதியையும் சமநிலையையும் இழக்கும் போதும்; மனதில் பயம், எரிச்சல், கவலை, துக்கம், பதட்டம், கர்வம் போன்ற கெட்ட குணங்கள் உண்டாகும் போதும், ஆண்களுக்கு ஆண்மை வீரிய குறைபாடுகள் உண்டாகும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
To Top