கிருமிகளால் நோய்கள் உண்டாகுமா?

கிருமிகள் எந்த நோயையும் உண்டாக்காது. கிருமிகளினால் மனிதர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது. கிருமிகளைக் காட்டி மக்களை மிரட்டுவது ஒரு வியாபார யுக்தி மட்டுமே. கிருமிகள் மனிதர்களைக் கொல்லும் என்றால் இந்த உலகில் ஒரு மனிதன் கூட உயிருடன் இருக்க முடியாது. காரணம் கிருமிகள் இல்லாத இடமே இந்த உலகில் கிடையாது. காற்றின் மூலமாக கிருமிகள் இந்த உலகம் முழுவதும் பரவிக் கிடக்கின்றன.

To Top