எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்பவை என்ன?

ஒருவர் தமக்குத் தாமே ஒரு கட்டுப்பாட்டை அல்லது எல்லையை வகுத்துக்கொண்டு. என்னால் அவை முடியும் இவை முடியாது என்று கற்பனைகளை வளர்த்துக் கொள்வதுதான் எதிர்மறை எண்ணங்கள்.

To Top