தியானம் அனைவருக்கும் தேவையா?

நிச்சயமாக. மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் இருப்பதனால், அதை நம் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருக்க தியானம் மிக அவசியமாகும்.
To Top