சீன மருத்துவத்தில் பஞ்சபூதங்கள் என்பவை யாவை?

சீன மருத்துவத்தில் பஞ்சபூதங்கள் என்பவை நெருப்பு, நிலம், உலோகம் (காற்று), நீர், மரம் ஆகிய ஐந்தும்.

To Top