உடலின் சக்கரங்களும் அதன் தன்மைகளும்


1. மூலாதாரம் - Mooladhara - Root/ Base Chakra

அமைவிடம்: முதுகெலும்பின் ஆக கடைசி பகுதியில், வால் என்று அழைக்கப்படும் பகுதியில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: சிகப்பு
பஞ்சபூதம்: நிலம்
திறன்: மனிதர்களின் அடிப்படைத்  தேவைகளையும், உணர்வுகளையும் உருவாக்கும், கொடுக்கும், கட்டுப்படுத்தும்.

2. சுவாதிஸ்தானம்: Svadhisthana – Sacral Chakra

அமைவிடம்: தொப்புளில் இருந்து இரண்டு அங்குலம்  கீழே அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: ஆரஞ்சு
பஞ்சபூதம்: நீர்
திறன்: மனிதர்களின் ஆசைகளையும், உணர்ச்சிகளையும் உருவாக்குகிறது, கட்டுப்படுத்துகிறது.

3. மணிபூரகம் Manipura - Solar Plexus Chakra

அமைவிடம்: தொப்புளுக்கும், நெஞ்சுக்கும் நடுவில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: மஞ்சள்
பஞ்சபூதம்: நெருப்பு
திறன்: தன்மானம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தன்மதிப்பை பாதுகாக்கிறது.

4. அனாகதம் Anahata – Heart Chakra

அமைவிடம்: நெஞ்சுப்  பகுதியில் இருதயத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: பச்சை
பஞ்சபூதம்: காற்று
திறன்: அன்பு, பாசம், கருணை, அமைதி, மகிழ்ச்சி போன்ற உணர்வுகளை உருவாக்கவும் பாதுகாக்கவும் செய்கிறது.

5. விசுத்தி Vishudha –Throat Chakra

அமைவிடம்: கழுத்தில் தொண்டைக்  குழியின் பின் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: நீலம்
பஞ்சபூதம்: மரம்
திறன்: பேச்சுத்  திறன், நேர்மை, ஒழுக்கம் போன்றவற்றை உருவாக்குகிறது, பாதுகாக்கிறது.

6. ஆக்கினை Ajna – Brow / Third Eye Chakra

அமைவிடம்: இரு கண்களின் புருவ மத்தியில் அமைந்துள்ளது.
வர்ணம்: கறுநீலம்
பஞ்சபூதம்: புத்தி
திறன்: புத்தி கூர்மையையும், பகுத்தறிவையும், சிந்தனை ஆற்றலையும் பாதுகாக்கிறது.

7. சஹஸ்ராரம் Sahasrara - Crown Chakra

அமைவிடம்: தலைக்கு ஒரு அங்குலம் மேலே
வர்ணம்: கத்தரிப்பு
பஞ்சபூதம்: பிரபஞ்சம்
திறன்: இந்தப்பிரபஞ்சத்தின் இரகசியங்களை அறிவிப்பது. ஞானத்தை அடைவது.

To Top