பஞ்சபூதங்கள் ஐந்து
1. நெருப்பு
2. நிலம்
3. காற்று
4. நீர்
5. மரம் / ஆகாயம்