நிச்சயமாக கொடுக்கலாம், கட்டாயம் கொடுக்கவும் வேண்டும். பெரியவர்களைப் போலவே, குழந்தைகளுக்கும் தண்ணீர் அவசியமானது.