தாகம் உண்டாகும் வேளைகளில் பசி இருக்காது. பசி உண்டாகும் வேளைகளில் தாகம் இருக்காது.