சாப்பிடும் போது குமட்டல் உண்டானாலோ,  உணவு தெகட்டிவிட்டாலோ இதுவரையில் உட்கொண்ட உணவு போதும், இனிமேல் சாப்பிட வேண்டாம் என்று உடல் அறிவிக்கிறது என்று அர்த்தம்.