ஆம். தெய்வ வழிபாடுகள் ஒரு வகையான ஆன்மீக பயிற்சிகள்தான்.