மனம் ஐம்பொறிகள் பார்க்கும், கேட்கும், உணரும், அனுபவிக்கும் அனைத்தையும் தனக்குள் பதிவு செய்யும்.