சில உயிரினங்கள் ஏன் அழிந்து போய்விட்டன?

இந்த பூமியில் வாழ்ந்த மற்றும் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு உயிரினமும் இந்த பூமியின் ஒரு அங்கமாக மற்றும் அதன் இயக்கத்துக்கு உறுதுணையாக படைக்கப்படுகின்றன. படைக்கப்பட்ட உயிரினத்தின் படைத்த நோக்கம் நிறைவேறியவுடன் அந்த உயிரினம் சுயமாகவே அழிந்துவிடும். இந்த உலகில் எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்காது, உலக நியதி.
To Top