கர்மா என்றால் செயல் என்று அர்த்தம். மனிதர்களின் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கு, ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு விளைவு இருக்கும் என்பதை விளக்குவதே கர்ம கோட்பாடு.