பற்களின் உண்மையான நிறம் மஞ்சள்தான். பற்கள் வெண்மையாக இருப்பது பற்களின் பலவீனத்தைக் காட்டுகிறது. பற்கள் வெள்ளையாக இருக்கும் என்று விளம்பரங்களில் காட்டப்படுபவை உண்மையல்ல.