கணவன் மனைவிக்கு இடையில் சந்தேகங்கள் உருவாவதற்கு காரணமாக இருப்பவை. நடத்தைகள், நடவடிக்கைகள், உறவுகள், நட்புகள்.