ஆம். மனிதன் உட்பட அனைத்து உயிர்களும் இயற்கையை சார்ந்தே வாழ்கின்றன.