இல்லை, கடவுள் நேரடியாக யாருக்கும் எந்த உதவியும் செய்யமாட்டார்.