மனமும் உடலும் பழகிவிட்டதனால் சில தீய பழக்கங்களை விட கடினமாக இருக்கிறது.