குருவை தேடி அழைய தேவையில்லை. உங்களின் நேரம் கணிகையில், உங்களின் மனம் உங்களின் குருவை அறிந்து. அவரின் பக்கம் உங்களை அழைத்துச்செல்லும்.