சில விலங்குகளுக்கு சிறு மனம் இருக்கும். விலங்குகளின் மனம் மனிதர்களைப் போன்று முழு ஆற்றலுடன் செயல்படுவதில்லை. அதே நேரத்தில் மனிதர்களைப் போன்று அனைத்து விஷயங்களையும் விலங்குகளின் மனம் பதிவு செய்வதும்மில்லை.