மனம் என்பது மனிதனின் உடலை சுற்றிலும் ஒரு போர்வையைப் போன்று அமைந்திருக்கிறது.